teacher-resource-circle.png
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
Εικόνα εξώφυλλου για ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
ΔΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
learner-resource-circle.png
Εικόνα εξώφυλλου για ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
ΔΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


learning-focus.png

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται μια εμπειρική δραστηριότητα για να κατανοήσουν οι μαθητές μια ποιοτική σχέση ανάμεσα στην πολική τάση και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει μια ηλεκτρική πηγή, Και η επεξεργασία μιας πειραματικής διαδικασίας στο εργαστήριο για τον αναλυτικότερο προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ τους.

Γνωστικό Πεδίο
ΦΥΣΙΚΗ
Σκοπός της Μάθησης
Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής
Μαθησιακό επίπεδο
Ηλικία 16-17
Προηγούμενη Γνώση
Νόμος του OHM, πολική τάση, βραχυκύκλωμα, συνδεσμολογία αντιστάσεων, εξίσωση ευθείας
Μορφές εκφοράς νοήματος
Πρότυπο Url:
Οι μαθητές ανακαλύπτουν σχέσεις φυσικών μεγεθών και τις επεξεργάζονται αναλυτικά
Περιγραφή:

Οι μαθητές ανακαλύπτουν αλληλεξάρτηση μεταξύ Φυσικών μεγεθών και επαληθεύουν τη σχέση που τα συνδέει.

learning-focus.png
Γνωστικό Πεδίο
Σκοπός της Μάθησης
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 16-17
Προηγούμενη Γνώση

knowledge-objectives.png
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
knowledge-objectives.png
Ολοκληρώνοντας αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα, θα μπορείτε να:
experiential-objectives.png
experiential-objectives.png
Αποκάλυψη της εξάρτησης μεταξύ τάσης και έντασης στην πηγή.

Να συνδέσουν ένα καθημερινό φαινόμενο αλληλεξάρτησης μεγεθών κατ΄αντιστοιχία με την πολική τάση και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.

conceptual-objectives.png
conceptual-objectives.png
Να διαπιστώνουν τη μείωση της πολικής τάσης όταν μειώνεται η αντίσταση του καταναλωτή

Διαπίστωση της μείωσης της πολικής τάσης και της αύξησης της έντασης του ρεύματος όταν μειώνεται η αντίσταση του καταναλωτή.

analytical-objectives.png
analytical-objectives.png
Τι επιδιώκουμε να αποκομίσει ο μαθητής

α.Να γενικεύει τα πειραματικά του αποτελέσματα

β. Να διαπιστώνει τη γραμμική σχέση ανάμεσα στην πολική τάση και την ένταση του ρεύματος

γ.Να χαράσει την καμπύλη V-I

δ. Να υπολογίζει τα χαρακτηριστικά μιας πηγής

ε. Να διαπιστώνει πρακτικά την πτώση τάσης σε φαινόμενα της καθημερινότητας

applied-objectives.png
applied-objectives.png
--εισάγετε σύντομη περιγραφή--

knowledge-processes.png
knowledge-processes.png
experiencing-the-known.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:
ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

1η διδακτική ώρα

1. Αφού πάρουμε ένα βολτόμετρο από το εργαστήριο του σχολείου πάμε με τους μαθητές στο αυτοκίνητο του διδάσκοντα

α. Χωρίς να θέσουμε τη μηχανή σε λειτουργία ένας μαθητής μετράει την τάση στους πόλους της μπαταρίας.

β. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με αναμμένα τα φώτα του αυτοκινήτου

γ.Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με αναμμένα τα φώτα και την αντιθαμβωτική αντίσταση στο πίσω τζάμι.

Αφού καταγράψουν τις τιμές της τάσης επιστρέφουμε στο Εργαστήριο

2. Ζητάμε από τους μαθητές να βρούν αν η ένταση του ρεύματος αυξάνεται ή μειώνεται όταν στο κύκλωμα του αυτοκινήτου συνδέουμε περισσότερους καταναλωτές (τους ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρικοί καταναλωτές στο αυτοκίνητο λειτουργούν υπό την ίδια τάση)

α. Σηκώνουμε μαθητές στον πίνακα για να σχεδιάσουν πιθανές μορφές του διαγράμματος της συνάρτησης V=f(I)

β. σχεδιάζουμε κατάλληλη συνδεσμολογία που αποτελείται σε σειρά από:α)πηγή 9V β)διακόπτη γ) ρυθμιστική αντίσταση και δ) αμπερόμετρο. Παράλληλα στην πηγή είναι συνδεδεμένο βολτόμετρο.

γ.Ομάδες μαθητών συναρμολογούν σταδιακά τη συνδεσμολογία.΄

δ. Οι μαθητές καταγράφουν 10 ζεύγη τιμών (V,I) που προκύπτουν με τη μετακίνηση του δρομέα του ροοστάτη. Η πρώτη μέτρηση γίνεται με το διακόπτη ανοιχτό.

ε. Παραλληλίζουμε τις μετρήσεις ποιοτικά με αυτές στο αυτοκίνητο

2η διδακτική ώρα:

1.Οι μαθητές έχουν μαζί τους χιλιοστομετρικό χαρτί και χάρακα.

2. συζητούν με την καθοδήγηση του διδάσκοντα για την επιλογή κατάλληλης κλίμακας στο Α4 χιλιοστομετρικό χαρτί

3.Οδιδάσκων μεταφέρει στους μαθητές πληροφορίες από τη θεωρία σφαλμάτων.

4. Κάθε μαθητής μεταφέρει τα 10 ζεύγη τιμών της εργαστηριακής άσκησης στο βαθμολογημένο χιλιοστομετρικό χαρτί, και χαράσει την καμπύλη V=E-Ir

5. Πρωτάμε τους μαθητές να εξηγήσουν γιατί. ενώ βρήκανε όλοι την ίδια τιμή για την ΗΕΔ (διακόπτης ανοιχτός) θα βρούν διαφορετική τιμή ο καθένας για το ρεύμα βρχυκυκλώσεως.

Ακολουθεί δραστηριότητα για το σπίτι

experiencing-the-known.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:Όταν στο αυτοκίνητο ενεργοποιούμε διαδοχικά τα φώτα και στη συνέχεια ταυτόχρονα την αντιθαμβωτική αντίσταση,η συνολική αντίσταση αυξάνεται ή μειώνεται;

ΕΡΩΤΗΣΗ2: Σε συνέχεια της ερώτησης 1, η ένταση του ρεύματος αυξάνεται ή μειώνεται;

ΕΡΩΤΗΣΗ3: Πως σχετίζονται ποιοτικά η αύξηση της έντασης με τις τάσεις που μετρήσαμε; Θα μπορούσαν να υπακούουν στην σχέση V=E-Ir που έχουμε αποδείξει;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Τα ζεύγη τιμών που πήραμε από το πείραμα επαληθεύουν το νόμο <αύξηση Ι- μείωση V> ;

 

 

Δραστηριότητα

1. Υπολογίστε την ΗΕΔ , το ρεύμα βραχυκυκλώσεως και την εσωτερική αντίσταση της πηγής από το διάγραμμα V-I που χαράξατε.

2. Ένα σύστημα δυο παραλλήλων αντιστάσεων R1=30Ω και R2=60Ω συνδέονται με την πηγή του πειράματος.

α. Να υπολογίσετε το ρεύμα της πηγής και την πολική της τάση.

β. Να τοποθετήσετε το ζεύγος τιμών (I,V) στο διάγραμμα που κατασκευάσατε και να επαληθεύσετε ότι το σημείο βρίσκεται πάνω στη γραμμή.

γ. Να υπολογίσετε την ισχύ που αποδίδει η πηγή στο κύκλωμα και την κατανομή της στις αντιστάσεις του κυκλώματος.


knowledge-outcomes.png
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να:
knowledge-outcomes.png
Ολοκληρώνοντας αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα, θα μπορείτε να:
conceptual-outcomes.png
conceptual-outcomes.png
--εισάγετε σύντομη περιγραφή--

Ολοκληρώνοντας την ενότητα σκοπός είναι

α. οι μαθητές να μπορούν να συσχετίζουν την τάση με την ένταση σε μια πηγή

β.να χαράσουν την καμπύλη V-I.

γ. Να υπολογίζουν τα χαρακτηριστικά της πηγής.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα μπορείτε

α. να συσχετίζετε την τάση στους πόλους μιας πηγής με την ένταση του ρεύματος που την διαρρέει

β. να χαράσετε την χαρακτηριστική V=f(I) της πηγής.

γ. να υπολογίζετε την ΗΕΔ και την εσωτερική αντίσταση της πηγής


learning-pathways.png
learning-pathways.png

teacher-resource-circle.png
Περιγραφή

Τα παιδιά μαθαίνουν να συσχετίζουν την τάση στους πόλους της πηγής με την ένταση του ρεύματος που την διαρρέει, να χαράσουν την καμπύλη V-I και να υπολογίζουν τα χαρακτηριστικά της.

Γνωστικό Πεδίο
ΦΥΣΙΚΗ
Θέμα
Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 16-17
learner-resource-circle.png
Περιγραφή
Γνωστικό Πεδίο
Θέμα
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 16-17

Συγγραφέας: ΔΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Συνεργασία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Θέση: ΦΥΣΙΚΟΙ, ΣΤΟ 3ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία για ΔΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ